top of page

 השמות איכות HR4U תנאי שימוש באתר 

www.hr4u.co הסכם הרשאה לשימוש באתר אינטרנט 

.האמור לעיל והתוכן באתר מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
הגלישה באתר האינטרנט (להלן: "האתר") של השמות איכות (להלן: "החברה"), מפעילת האתר הינה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי .השימוש") והמשתמש נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש
הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו (להלן: "המידע") מהווה הסכמה לתנאי השימוש. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, יראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש
זכויות הבעלות במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר הכלול במידע הינם רכושה הבלעדי של החברה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. הסימנים והשמות המופיעים באתר, הינם סימנים ושמות מסחריים קניינים של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש, שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים כלשהם באתר, באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים כאמור
:המשך השימוש באתר זה, מהווה הסכמה וקבלה מלאים של תנאי ההסכם, כדלקמן
,והואיל: ומתן גישה לקבלת השירות ו/או השימוש באתר מחייב, בין היתר
;העברת מידע בין החברה והמשתמש, לרבות פרטים אישיים של המשתמש, באמצעות רשת האינטרנט
והואיל: והמשתמש מעוניין לקבל גישה למידע האמור ו/או לשירות ו/או
לשימוש באתר; והואיל: והחברה מסכימה לספק למשתמש את המידע האמור, ליתן למשתמש
את השירות ולאפשר לו את השימוש באתר, הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן;
לפיכך, מוצהר ומוסכם בזאת בין החברה ובין המשתמש כלהלן:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
הסכם זה מפרט את ההוראות על פיהן ניתנת גישה לקבלת השירות ולשימוש באתר ע"י המשתמש. השימוש באתר ע"י המשתמש מהווה הסכמה והתחייבות מצידו למלא אחר כל ההוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה.
החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות, או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. לקבל כן, רשאית החברה, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת הסכם זה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.
בזאת מובהר כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תנתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים.
המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (DOWNLOAD) (להלן- שליפה) לצורך שימושו האישי בלבד.
למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גפי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש, שעל-אף האמצעים אותם נוקטת החברה לשם אבטחת המידע, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע, שבהם מצוי, בין השאר, גם מידע אודותיו. אשר-על-כן, המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כגון אלא האמורים בסעיף 7(א) לעיל, הרי שהוא פוטר אותה מכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בעקבות פריצה ו/או חדירה כאמור, ובעקבות העברת מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפריצה ו/או חדירה כזו.
המשתמש מסכים לכך, שהחברה תעביר מידע אודותיו לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לשם מתן ו/או השלמת השירות. כמו כן, המשתמש מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש, כהגדרתו על-פי כל חוק ו/או דין, במידע אודותיו.
המשתמש מסכים ומבין כי במקרה ויפר את ההתחייבויותיו עפ"י הסכם תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע בזכויות נוספות העומדות לה על-פי כל דין זה, ו/או עפ"י הסכם זה, לבטל לאלתר את רשיון הגישה של המשתמש למאגרי הנתונים שלה ו/או להפסיק את מתן השירות למשתמש לאלתר, וזאת ללא כל הודעה מראש.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל המשתמש במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהשירות ובין המידע הרשום אצל החברה, יהיה המידע הרשום אצל החברה המידע המחייב.
המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970 -. בלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.
המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.
לבתי המשפט במחוז תל-אביב סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לשימוש באתר ו/או למידע הנכלל בו.
על השימוש באתר יחולו הוראות הדין החל במדינת ישראל בלבד.
השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל תנאי השימוש. המשתמש מצהיר, כי קרא את תנאי השימוש, הבין את תוכנם ומשמעותם והוא מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. כל שימוש באתר ע"י המשתמש אשר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה. מובהר כי אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.
האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש.
במידע המתפרסם באתר, אין משום המלצה, הצעה לכריתת חוזה, מצג לצורך עריכת עסקה, שידול, הכוונה ייעוץ או חוות דעת בקשר לשירות הנידרש ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, בהתחשב בנתונים האישיים של כל משתמש.
החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע הכלול באתר ו/או לנכונותו, לרבות תוכנן של ההצעות שיתקבלו מהחברות ו/או מודעות ו/או פרסומות המופיעות באתר מעת לעת.
קבלת החלטה על סמך המידע כאמור, הינה באחריותה הבלעדית של המשתמש ואין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.
תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח טעויות, אי דיוקים וכיו"ב. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי עקב כך והחברה לא תשא בכל תוצאה או הוצאה שהיא בעניין זה.
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. לחברה אין שליטה על אותם גורמים ו/או כל קשר להם ו/או לתוכנם, ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים והמופיעים בהם ו/או לפעילות המתבצעת דרכם ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה, וכל שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים הינם באחריות המשתמש בלבד.
קבלת החלטה על סמך המידע הכללי בלבד, הינה באחריות הבלעדית של המשתמש ואין החברות אחראיות באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע כאמור.
המשתמש מצהיר כי כל הנתונים שנמסרו על ידו במסגרת השימוש באתר, הינם אמיתיים, שלמים ובני תוקף.
אבטחת המידע באתר מיושמת באמצעות תוכנות המבטיחות את התהליך. אמצעים אלו נועדו להגן על שרתי המידע ועל הנתונים העוברים על קווי ההתקשרות. כמו כן, שימוש במערכת על ידי המשתמש יעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. לפני כל שימוש באתר יבוצע תהליך אימות ואישור נתונים.
בכל מקרה של חשד, לפעילות לא כשירה, יש לפנות למרכז התמיכה.
על אף האמור, החברה אינה יכולה להתחייב לאבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של חשיפת המידע שנמסר על ידי המשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים שאינם בשליטת החברה.
הנתונים המוקלדים על ידי המשתמש במסגרת מילוי השאלון המצוי באתר (להלן: "פרטי המשתמש") מועברים אל החברות המשתתפות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.
המשתמש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לחברה להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

bottom of page